TERMENI SERVICE

Ianuarie 2023 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental E-Trotineta, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila.

In general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiti. Primim date personale de la dvs. cand completati formularul pentru solicitarea unei intervenții de service si ne transmiteți numele si prenumele, e-mailul, telefonul si adresa;

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal pentru prestarea serviciilor E-Trotineta in beneficiul dvs. Acest scop general poate include, dupa caz, următoarele:

 • Preluarea solicitărilor de reparație ale produselor dvs.
 • Asigurarea transportului către E-Trotineta si expedierea retur a produselor
 • Notificari privind statusul procesarii solicitarii dvs. de reparatie
 • Invitația de a completa chestionare de satisfacție

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre E-Trotineta și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală si contabilă.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale sa nu fie afectate.

Puteți consulta întreaga Politică de Confidentialitate E-Trotineta la adresa :https://e-E-Trotineta.ro/termeni-si-conditii/

Puteți contacta in orice moment Responsabilul E-Trotineta cu protectia datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: contact@E-Trotineta.ro sau
 • prin poșta sau curier la adresa: Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 -Parc Roxer , cu mențiunea in atenția Responsabilului E-Trotineta cu protecția datelor.

Termenul de răspuns este de maxim 30 zile de la confirmarea primirii acestuia.

TERMENI SI CONDITII GENERALE

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de maxim 30 zile.Exista posibilitatea de prelungire a termenului cazul în carea se stabilesc în scris de comun acord cu beneficiarul.

E-Trotineta nu își asumă responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale datelor/ informatiilor stocare pe echipament.

Clientul are obligația de a ridica/receptiona produsul in termen de 15 zile de la data la care a fost notificat ca va fi expediat prin curier sau ca poate fi ridicat de la recepția E-Trotineta, Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 Parc Roxer ,Cluj Napoca. In cazul in care produsul nu este ridicat/recepționat dupa notificare, pentru perioada ce depășește 15 zile se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 5 lei/zi. In situația in care produsul nu a fost ridicat si/sau preluat de Client, in termen de 180 de zile de la notificare, acesta se prezuma abandonat, dreptul de proprietate al Clientului asupra produsului fiind considerat stins in temeiul art. 562 alin. (2) din Codul Civil. Incepand cu a 181-a zi de la notificarea Clientului, produsul considerat abandonat de Clienți, conform clauzei anterioare, intra de drept in proprietatea E-Trotineta, in temeiul art. 941 alin. (1) Cod Civil. In aceasta situatie, E-Trotineta nu va fi îndreptățit sa pretindă de la Clienți taxa de depozitare precizata mai sus.

Starea de recepție a produsului este descrisă in urma inspectiei vizuale a acestuia si nu confirma tratarea in condiții de garanție a produsului. Incadrarea in conditiile de garantie este confirmata dupa verificarea produsului in departamentul tehnic al service-ului autorizat de producător/furnizor.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam următoarele:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in măsura in care este posibil repararea de către Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic, sau vehiculul electric menționat in fișa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare “Echipament”).

 Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii si condițiile generale intra in vigoare de la data cand produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale (la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de producator sau in urma anularii garantiei comerciale) pe o perioada nedeterminata de timp.

2.2. In situația in care produsul va fi remediat la centrul  E-Trotineta, Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 Parc Roxer ,Cluj Napoca, telefon 0723099833, e-mail contact@E-Trotineta.ro, Srl SC BEST PUBLIMEDIA SRL,, clientul va fi informat de termenul remedierii in urma diagnosticarii produsului.

 Articolul 3. Drepturile si obligațiile părților contractante

3.1. Prestatorul:

 1. a)   Se obligă sa recepționeze echipamentul și să trimită confirmare prin SMS la numărul de contact al beneficiarului și în cel mai scurt timp să diagnosticheze Echipamentul.Metoda de comunicare principala este prin SMS si/sau mail/watsapp.
 2. b)   Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzător cu  prețul comunicat  al reparatiei pe numărul de telefon al beneficiarului
 3. c)   Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresă a acestuia făcută înainte de finalizarea reparatiei, in măsura in care aceast lucru este posibil;
 4. d)   Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informații privind intervenția efectuata asupra Echipamentului;
 5. e)   Nu răspunde pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client  in urma acestor pierderi, obligația Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;
 6. f)    Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de către  client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;
 7. g)   Se obliga sa solutioneze orice situații considerate drept abateri de la condițiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa sesizari@E-E-Trotineta.ro, clientul urmand sa fie contactat de către un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si soluționării pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

 1. a)   Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;
 2. b)   Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in condițiile specificate de către producătorul Echipamentului;
 3. c)   Se obliga sa plătească taxa de diagnosticare către Prestator conform listei de prețuri prezentată;
 4. d)   Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;
 5. e)   Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anunțat ca produsul a fost reparat;
 6. f)    Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalități de întârziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.
 7. g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

 Articolul 4. Prețul si condițiile de plata

4.1. Clientul va plăti Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca intervenția este posibila, iar  Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la prețul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului. Clientul nu va plăti nici taxa de diagnosticare si nici taxa de transport.

4.2. Daca clientul nu dorește repararea echipamentului  de către Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.

4.3. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a stării unui echipament este între 70-150 lei, in funcție de complexitatea produsului. Prețurile complete se găsesc pe site-ul Prestatorului- Lista preturi service

4.3. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus sau in numerar sau cu cardul la recepția acestuia.

4.4. Prețul de remediere al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

 Articolul 5. Garanție

5.1. Prestatorul asigură o garanție de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cât si pentru manopera aferentă.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garanție, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei înlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la același Echipament același defect, ninsa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai făcut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Condițiile garanției sunt valabile cu respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare.

5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru cheltuielile aferente reparatiei.

Articolul 6. Dispoziții finale

6.1. Condițiile raman valabile pentru orice intervenție a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va înceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalități prealabile in următoarele cazuri:

 1. a)   prin acordul scris al părților contractante;
 2. b)   la terminarea perioadei de garanție oferite pentru intervenția care face obiectul prezentului contract
 3. c)   la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpă, încalcă una sau mai multe dintre obligațiile asumate prin prezentul contract si nu remediază încălcarea in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea operează in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către partea in culpă a notificării de reziliere.

6.2. Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente între părți.

 

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.